PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORI, ROŞIORI, IALOMIŢA

Înștiințare organizare concurs

Primăria comunei Roșiori, judeţul Ialomiţa

Anunţă concurs in data de 07.07.2023

pentru ocuparea unuei funcții contractuale de bibliotecar

1.Descriere post: BIBLIOTECAR

Denumire compartiment: COMPARTIMENT CULTURA

Denumirea postului: BIBLIOTECAR

Localizare post: PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIORI

Localitatea: ROȘIORI

Judetul: IALOMIȚA

2.Desfasurarea concursului:

Proba scrisa în data de: 07.07.2023 ora 10.00

Proba orală în data de: 10.07.2023 ora 10.00

Locul organizarii probei scrise: Sediul Primariei comunei Roșiori

Data publicării concursului 15.06.2023

Dosarele de înscriere se depun în perioada˸ 15.06.2023 – 26.06.2023 la sediul Primariei ROȘIORI, Județul IALOMIȚA.

Selecția dosarelor în perioada: 27.06.2023 - 03.06.2023

Depunere contestații pentru selecția dosarelor si soluționare contestații, in termen de 48 de ore de la afisarea procesului verbal de selectie a dosarelor.

Persoana de contact: STOIAN CONSTANTIN - secretar general al comunei, tel:0243319800,   %20consiliullocalrosiori@yahoo.com">e-mail –

3.Conditii:

Conditii de participare la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de bibliotecar

 a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice, studii medii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat;
 6. g) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Durata normala a timpului de munca pentru funcționarii publici este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe saptamana.

4.Dosarul de inscriere va cuprinde:

 1. formularul de înscriere
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atesta efectuarea unor specializari și perfecționari;
 5. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 6. i) cazierul judiciar;
 7. j) declaratia pe propria raspunderesau adeverința care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia

5.Bibliografie:

 1. Constituția României, republicată - cu tematica Constituţia României;
 2. LEGE nr.477 din 8 noiembrie 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – cu tematica Codul de conduita
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - cu tematica Atributiile Consilului Local , Funcționarea Consilului Local , Primarul si Viceprimarul si Institutiile , serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului
 4. Legea nr.334/2002, legea bibliotecilor

Persoane de contact:
STOIAN, CONSTANTIN, secretar general al comunei, 0243319800, 0243319800,

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s