A N U N Ţ     P U B L I C

Primaria comunei Roșiori județul Ialomița organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public – Compartimentul Contabilitate, respectiv în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în conformitate cu prevederile art.478 și 618 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare:

Candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad profesional trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

Examenul se desfășoară la sediul Primariei comunei Roșiori, județul Ialomița, din strada Tineretului, nr.2, comuna Roșiori, județul Ialomița, constând în trei etape sucesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 2. proba scrisă – în data 17.02.2021, ora 10.00;
 3. interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr.611/2008.

Bibliografia este cea prezentată în anexă.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 15.01.2021 - 03.02.2021, la sediul Primariei comunei Roșiori, județul Ialomița, din strada Tineretului, nr.2, comuna Roșiori, județul Ialomița, de luni până joi între orele 9.00-16.30 şi vineri între orele 9.00-14.00, la Secretarul general al comunei.

Informații suplimentare la nr. Tel. 0243/319.800, în intervalul orar susmenționat.

Conținutul dosarului de înscriere:

 1. formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate sau adeverință din care să rezulte calificativele obținute;
 4. cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.479 alin.(1) lit.d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Bibliografie

 • O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ
 • Legea 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
 • O.M.F.P. 1917/2005, pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare ale acesteia cu modificarile si completarile ulterioa
 • Legea 82 /1991®, Legea Contabilitătii

0
0
0
s2smodern
powered by social2s