ANUNȚ PROMOVARE PE FUNCȚIE DE CONDUCERE

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de (se va avea în vedere temeiul legal aplicabil, după caz):

 • art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • art. 27 din OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi
 • Alte prevederi legale

Primăria comunei Roșiori, județul Ialomița, organizează, concurs de promovare, pe functie publică de conducere, în afara Agentiei Naționale a Funcționarilor Publici, astfel:

 1. Funcția publică: Secretar general al comunei - id 283764
 2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 3. probă suplimentară - data, ora, locul sau locația; - NU ESTE CAZUL
 4. Proba scrisă, se va desfășura în data de 05.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Roșiori, județul Ialomița, din strada Tineretului, nr.2, comuna Roșiori, județul Ialomița;
 5. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul: stiinte juridice sau stiinte administrative sau stiinte politice;
 • sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • sa fie numiti într-o functie publica din clasa I;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.153 ali.2 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si comppetarile ulterioare.
 • sa nu aiba o sanctiune disciplinară neradiata in conditiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
 1. data afișării anunțului 04.06.2021
 2. perioada de depunere a dosarelor de concurs, 04.06.2021-24.06.2021, orele 16.00
 3. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs/adresa de corespondenţă, Registratura Primăriei comunei Roșiori, județul Ialomița, din strada Tineretului, nr.2, comuna Roșiori, județul Ialomița, telefon 0243319800, e-mail , persoană contact Pană Oana-Nicoleta, consilier I, grad profesional superior, consilier contabil.
 4. Bibliografie:

- Constituţia României, republicată

- Titlul I şi II ale părţii a VI-a, Titlul V, Capitolul I – IV, Capitolul VIII, Titlul VI, Titlul VII, Partea V, Titlul I, Titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Tematică:

 • Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României;
 • Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Codul Administrativ;
 • Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • Cunoaşterea legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Cunoaşterea legislaţiei privind contenciosul administrativ;
 • Cunoaşterea legislaţiei privind transparenţa decizională în administraţia publică,
 • Cunoaşterea legislaţiei privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se vor afișa pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Vă adresăm rugămintea de a desemna câte un reprezentant pentru a participa în cadrul comisiei de concurs și cea de soluționare a contestațiilor potrivit art. 618 alin. (5) și (6) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s