1.Descriere post: CONSILIER, ACHIZIȚII PUBLICE CLASA I, GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT

Denumire compartiment: COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL/IMPOZITE ȘI TAXE/ACHIZIȚII PUBLICE/RELAȚII CU PUBLICUL/REGISTRATURĂ/RESURSE UMANE

Denumirea postului: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

Localizare post: PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIORI

Localitatea: ROȘIORI

Judetul: IALOMIȚA

2.Desfasurarea concursului:

Proba scrisa în data de: 06.01.2022 ora 10.00

Proba orală în data de: 10.01.2022 ora 10.00

Locul organizarii probei scrise: Sediul Primariei comunei Roșiori

Data publicării concursului 06.12.2021

Dosarele de înscriere se depun în perioada˸ 06.12.2021 - 27.12.2021 la sediul Primariei ROȘIORI, Județul IALOMIȚA.

Selecția dosarelor în perioada: 28.12.2021 - 03.01.2021

Depunere contestații pentru selecția dosarelor si soluționare contestații: 04.12.2021

Persoana de contact: STOIAN CONSTANTIN - secretar general al comunei, tel:0243319800, 

3.Conditii:

Conditii de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier clasa I, gradul profesional debutant:

- candidatii trebuie să îndeplineasca conditiile prevazute de art.465 din OUG. nr. 57/2019 Codul administrativ;

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 8. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 9. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 10. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditiile de ocupare pentru functia publica vacanta de consilier clasa I, gradul profesional principal al comunei ROȘIORI, prevazute în fișa postului, sunt:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Durata normala a timpului de munca pentru funcționarii publici este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe saptamana.

4.Dosarul de inscriere va cuprinde:

 1. formularul de înscriere pevazut în anexa 3 din HG 611/2008, cu modificarile ulterioare. Acesta va fi pus la dispozitia candidatilor conform art. 49 alin 5 din HG nr. 611/2008
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atesta efectuarea unor specializari și perfecționari;
 5. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 Iuni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 6. i) cazierul judiciar;
 7. j) declaratia pe propria raspunderesau adeverința care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia

5.Bibliografie:

- Constituţia României, republicată

- Partea VI –a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor;

6.Tematica: Bibliografia se va studia în integralitate

0
0
0
s2smodern
powered by social2s