A N U N Ț

licitatie publică, concesiune terenuri extravilane, categoria de folosintă arabile/neproductive, identificate, astfel: LOT 1 - nr.cad. 22408, LOT 2 - nr.cad. 21872, LOT 3 - nr.cad. 22587, LOT 4 - nr.cad. 22721, LOT 5 - nr.cad. 221078, din domeniul privat UAT Comuna Roșiori, județul Ialomița

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

UAT Comuna Roșiori, cu sediul în comuna Roșiori, str.Tineretului, nr.2, județul Ialomița, cod fiscal 16371412, telefon 0243319800, e-mail: , persoana de contact: Manaila Camelia-Mihaela – consilier achizitii publice

  1. Informaţii generale privind obiectul concesionării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Licitație publică pentru concesionare terenuri, categoria arabil/neproductiv, astfel:

Nr.

crt

LOT

Număr

cadastral

Denumirea populară

1

Lot 1

22408

La Zăgaz

2

Lot 2

21872

La Moșu

3

Lot 3

22587

Valea lui Nistorică

4

Lot 4

22721

La Bazin

5

Lot 5

21078

La Bițina(La Creața)

Concesionarea se face conform art. 302-331 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.3/2022.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere, de la sediul instituției.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria comunei Roșiori, str.Tineretului, nr.2, Registratură/Achiziții publice.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: 30lei / exemplar, ce se achită la caserie.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 18.02.2022, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25.02.2021, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria comunei Roșiori, str.Tineretului, nr.2, jud.Ialomița, Registratură/Achiziții publice.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat care va conține documentele de calificare și oferta financiară în plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

25.02.2021, ora 10.00, Primăria comunei Roșiori, str.Tineretului, nr.2, sala de ședințe

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomița

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s